-1-
Ogólne Warunki umowy najmu sprzętu eventowego i cateringowego (zwanego dalej Sprzętem) zawierane przez wypożyczalnię WeddingRent.pl (zwaną dalej Wynajmującym ) stanowią każdorazowo, integralną część umowy najmu. Sprzęt będący przedmiotem wypożyczenia jest własnością Wypożyczalni WeddingRent.pl.
-2-
Najemcą może być każda osoba lub firma która zaakceptuje regulamin wypożyczalni.
-3-
Umowa najmu zawierana jest w formie pisemnej. Za zawarcie umowy uważa się złożenie a następnie potwierdzenie przez Najemcę zamówienia drogą mailową lub złożenie zamówienie w formie pisemnej w biurze WeddingRent.pl.
-4-
Warunki przyjęcia zamówienia:
a) rezerwacja sprzętu następuje po złożeniu zamówienia drogą elektroniczną lub pisemnie, oraz jego potwierdzeniu mailowym lub sms przez WeddingRent.pl.
b) o braku dostępności sprzętu w wybranym terminie klient jest informowany jak najszybciej, nie później niż w ciągu 12h przed realizacją zamówienia.
c) realizacja zamówienia następuje po zawarciu umowy (patrz punkt 3) oraz podpisaniu informacji o zapoznaniu się z Regulaminem wypożyczalni.
d) w przypadku braku zamówionego typ sprzętu, wypożyczalnia może zaproponować (ale nie jest zobowiązana zapewnić) inny sprzęt tej samej klasy.
e) w przypadku braku potwierdzenia zamówienia (zapytania), nie gwarantujemy dostępności sprzętu.
-5-
Klient odbierając sprzęt powinien sprawdzić jego stan techniczny i kompletność sprzętu.
-6-
Klient podpisując dokument wypożyczenia potwierdza, iż otrzymał w pełni kompletny sprzęt, w dobrym stanie technicznym.
-7-
Klient ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wypożyczony sprzęt od momentu odbioru do zdania sprzętu.
-8-
Klient zobowiązuje się zwrócić sprzęt w takim samym stanie technicznym jak w chwili wypożyczenia w terminie zawartym w dokumencie wypożyczenia.
-9-
WeddingRent.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewłaściwej eksploatacji sprzętu.
-10-
Opłaty za wypożyczanie nalicza się od dnia wypożyczenia do dnia zwrotu sprzętu. Okresem rozliczeniowym jest doba. W przypadku zwrotu rzeczy po terminie zawartym w dokumencie wypożyczenia zostaje naliczana dodatkowa opłata za każdy dzień zwłoki(zgodnie z cennikiem).
-11-
W przypadku uszkodzeń, braków lub całkowitego zniszczenia sprzętu naliczona zostanie opłata zgodnie z cennikiem braków.
-12-
Klient ponosi odpowiedzialność za niestandardowe zużycie, zniszczenie sprzętu. Wysokość szkody ustala Wynajmujący w oparciu o cenę naprawy lub koszt odkupienia nowego sprzętu.
-13-
Opłata za wypożyczenie jest pobierana na podstawie faktury bądź KP w chwili odbioru sprzętu z wypożyczalni lub dostawy do Najemcy.
-14-
Usługi transportu, rozłożenia i złożenia sprzętu są dodatkowo płatne.
-15-
Odstąpienie od podpisanej umowy oraz ewentualne odstępstwa od tej umowy wymagają formy pisemnej.
-16-
Wypożyczenie jest na czas określony- 24 godziny od momentu odbioru osobistego lub od momentu dostawy, chyba że ustalono inaczej.
-17-
Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy, stąd rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od tych na zdjęciach.
-18-
Produkty stanowiące wynajem , mogą nosić ślady użytkowania.
-19-
WeddingRent.pl nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody związane z złym lub nie wystarczającym zabezpieczeniem namiotów.
-20-
Wszelkie reklamacje są rozpatrywane tylko w momencie odbioru sprzętu przez Wynajmującego, przed rozpoczęciem imprezy – tego samego dnia (zgłoszenia nieprawidłowości, braków, uszkodzeń towaru). Zgłoszenia uszkodzeń po wynajmie traktowane jest jako szkoda występująca z winy najemcy.
-21-
WeddingRent.pl nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostawy kurierskie. Wysyłki realizowane są z jednodniowym zapasem czasowym + 1 dniowym czasem dostarczenia w/g informacji przewoźnika.
-22-
Inne kwestie nie zawarte w Regulaminie regulują przepisy Prawa Cywilnego.
KAUCJA
-23-
Wartość pobranej kaucji nie stanowi wartości wynajętego sprzętu a jest jedynie kwotą przeznaczoną na naprawę lub odkupienie uszkodzonej lub zaginionego przedmiotu. W przypadku niemożności naprawy lub zaginięcia, kaucja jest przeznaczona na pokrycie części (lub całości) kosztów odkupienia nowego sprzętu. Brakującą cześć kosztów zobowiązany jest do pokrycia Wynajmujący, po okazaniu -przesłaniu faktury zakupowej. Kaucja jest zwracana do 30 dni roboczych od momentu zwrotu wynajętego sprzętu.
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
a) Najemca może odstąpić od umowy wynikającej ze złożonego zlecenia przed wydaniem przedmiotu najmu.
b) W wypadku gdy Najemca odstąpi od umowy w terminie do 14 dni przed wydaniem przedmiotu najmu, zobowiązany będzie do zapłaty Wynajmującemu kwoty stanowiącej 25% ceny najmu netto, tytułem odstępnego.
c) W wypadku jeżeli Najemca odstąpi od umowy w terminie krótszym niż 14 dni będzie zobowiązany do zapłaty 50% ceny najmu tytułem odstępnego.
d) Siła wyższa i inne wydarzenia niezależne od Wynajmującego, których Wynajmujący nie mógł przewidzieć i uniknąć, zwalniają Strony na czas trwania przeszkody i ze względu na skalę zjawiska, z obowiązku świadczeń wynikających z umowy.